Trắc dây tròn 17 hạt 12mm

Liên hệ

Sản phẩm, Trắc dây, Vòng tay - Tràng hạt khác, Vòng Tay / Tràng hạt,

12mm, Trắc dây, Vòng,

0949088833