Tiểu Điệp Tử Đàn Ấn Độ 13 hạt 20mm

2.250.000 đ

Tiểu diệp Tử đàn Ấn Độ, Vòng Tay / Tràng hạt,

20mm, Tiểu điệp tử đàn, Tử đàn, Tử đàn lá nhỏ, Vòng,

0949088833

Đặt hàng